Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay: 37
  • Tháng hiện tại: 587
  • Tổng lượt truy cập: 108356

Video nổi bật


Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2017 (đã qua kiểm toán)

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2017 (đã qua kiểm toán)

Đăng ngày: 21/06/2018 12:00:00 SA

Công bố thông tin của doanh nghiệp năm 2018 về việc thay đổi người quản lý của Công ty

Công bố thông tin của doanh nghiệp năm 2018 về việc thay đổi người quản lý của Công ty

Đăng ngày: 19/06/2018 12:00:00 SA

Công bố thông tin định kỳ doanh nghiệp nhà nước năm 2016, 2017, 2018

Công bố thông tin định kỳ doanh nghiệp nhà nước năm 2016, 2017, 2018

Đăng ngày: 03/04/2018 12:00:00 SA

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2016 (Văn bản số 917/XMTĐ-XNTT)

Ban hành theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ

Đăng ngày: 02/04/2018 12:00:00 SA

Công bố thông tin doanh nghiệp 2017 (Văn bản số 848/XMTĐ-TC&NNL)

1. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 (Phụ lục VII kèm theo) 2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2017 (Phụ lục VIII kèm theo) 3. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 (Phụ lục X kèm theo)

Đăng ngày: 29/03/2018 12:00:00 SA

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 03 năm gần nhất (Văn bản số 840/XMTĐ-KH-CL)

Ban hành theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ

Đăng ngày: 29/03/2018 12:00:00 SA

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 (Văn bản số 842/XMTĐ-KHCL ngày 29/3/2018)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 (Văn bản số 842/XMTĐ-KHCL ngày 29/3/2018)

Đăng ngày: 29/03/2018 12:00:00 SA

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 ( tại ngày 30/06/2017)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 ( tại ngày 30/06/2017)

Đăng ngày: 30/08/2017 12:00:00 SA

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2016 (Văn bản số 1704/XMTĐ-XNTT)

Ban hành theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ

Đăng ngày: 19/06/2017 12:00:00 SA

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 03 năm gần nhất (Văn bản số 1686/XMTĐ-KHCL)

Ban hành theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ

Đăng ngày: 16/06/2017 12:00:00 SA