Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay: 3
  • Tháng hiện tại: 597
  • Tổng lượt truy cập: 107300

Video nổi bật


Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2016 (đã qua kiểm toán)

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2016 (đã qua kiểm toán)

Đăng ngày: 05/05/2017 12:00:00 SA

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 (Văn bản số 1276/XMTĐ-KH-CL)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt tại văn bản số 969/QĐ-XMVN ngày 28/4/2017

Đăng ngày: 28/04/2017 12:00:00 SA

Công bố thông tin doanh nghiệp 2016 (Văn bản số 0898/XMTĐ-TC&NNL)

1. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 (Phụ lục VII kèm theo) 2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2016 (Phụ lục VIII kèm theo) 3. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 (Phụ lục X kèm theo)

Đăng ngày: 29/03/2017 12:00:00 SA

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 03 năm gần nhất (Văn bản số 2608/XMTĐ-KHCL)

Ban hành theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ

Đăng ngày: 30/08/2016 12:00:00 SA

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 (Văn bản số 2609/XMTĐ-KHCL)

Ban hành theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ

Đăng ngày: 30/08/2016 12:00:00 SA

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 ( tại ngày 30/06/2016)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 ( tại ngày 30/06/2016)

Đăng ngày: 30/08/2016 12:00:00 SA

Công bố thông tin doanh nghiệp 2015 (Văn bản số 2149/BC-XMTĐ)

1. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015 (Phụ lục VII kèm theo) 2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2015 (Phụ lục VIII kèm theo) 3. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 (Phụ lục X kèm theo)

Đăng ngày: 11/07/2016 12:00:00 SA

Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2015 - 2025

Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2015 - 2025

Đăng ngày: 29/03/2016 12:00:00 SA