Video nổi bật


Chính sách chất lượng - năng lượng - môi trường - an toàn & sức khỏe nghề nghiệp

Chính sách chất lượng - năng lượng - môi trường - an toàn & sức khỏe nghề nghiệp

CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP phấn đấu ngăn ngừa và tiến tới bảo đảm không có thiệt hại về Con người - Tài sản - Môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong hoạt động Sản xuất - Kinh doanh, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu hợp lý của khách hàng và vì khác hàng với những cam kết sau:

- Chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, các dịch vụ đáp ứng sự thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng;

- Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và quy định thích hợp liên quan đến an toàn loa động, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm  hiệu quả và các yêu cầu khác trong sản xuất kinh doanh & dịch vụ để hướng đến sự phát triển bền vững;

- Xây dựng và thực hiện các biệp pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đảm bảo các chỉ tiêu về An toàn - Môi trường phù hợp các Quy chuẩn Quốc gia tương ứng;

- Mọi cán bộ công nhân viên trong Công ty đều được trang bị kiến thức về môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ phù hợp thông qua các khóa đào tạo ở các cấp;

- Không ngừng cải tiến hợp lý hóa sản xuất với mục tiêu giảm giá thành sản phẩm xuống mức thấp nhất; sử dụng tiết kiệm hiệu quản năng lượng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường;

- Đáp ứng và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của tiêu chuẩn Hệ thống quản lý Chất lượng - Năng lượng - Môi trường - An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo: ISO 9001; ISO 50001; ISO 14001; OHSAS 18001;

- Mọi tập thể cá nhân trong Công ty có trách nhiệm xây dựng và duy trì nền văn hóa An toàn - Chất lượng - Hiệu quả để thực hiện thành công chính sách này;

- Chính sách Chất lượng - Năng lượng - Môi trường - An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp được truyền đạt trong Công ty và phổ biến tới các bên hữu quan để cùng phối hợp thực hiện. 

Bản đính kèm

Chinh-sach-ch-t-luong-C-ng-ty.pdf

Số lượt xem bài viết: 1685

Đăng ngày: 25/01/2018 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Mục tiêu chất lượng - năng lượng - môi trường - an toàn & sức khỏe nghề nghiệp năm 2018

Mục tiêu chất lượng - năng lượng - môi trường - an toàn & sức khỏe nghề nghiệp năm 2018

Đăng ngày: 25/01/2018 12:00:00 SA