Video nổi bật


Thông kê truy cập

  • Đang truy cập: users online
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại: 595
  • Tổng lượt truy cập: 107297
Công bố thông tin doanh nghiệp 2017 (Văn bản số 848/XMTĐ-TC&NNL)

Căn cứ Quyết định số: 1103/QĐ-XMTĐ ngày 05/04/2016 của Hội đồng thành viên Công ty về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp;

Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp báo cáo các nội dung về việc công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017 theo diu định như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 (Phụ lục VII kèm theo)
2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2017 (Phụ lục VIII kèm theo)
3. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 (Phụ lục X kèm theo)

Bản đính kèm

848-cong-bo-thong-tin-nam-2017-kem-theo-phu-luc-VII-VIII-X-.pdf

Số lượt xem bài viết: 697

Đăng ngày: 29/03/2018 12:00:00 SA

Các bài viết liên quan

Công bố thông tin của doanh nghiệp năm 2018 về việc thay đổi người quản lý của Công ty

Công bố thông tin của doanh nghiệp năm 2018 về việc thay đổi người quản lý của Công ty

Đăng ngày: 19/06/2018 12:00:00 SA

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2017 (đã qua kiểm toán)

Báo cáo tài chính của Công ty 31/12/2017 (đã qua kiểm toán)

Đăng ngày: 21/06/2018 12:00:00 SA

Công bố thông tin định kỳ doanh nghiệp nhà nước năm 2016, 2017, 2018

Công bố thông tin định kỳ doanh nghiệp nhà nước năm 2016, 2017, 2018

Đăng ngày: 03/04/2018 12:00:00 SA