Video nổi bật


Vicem sản xuất – kinh doanh 8 Tháng đầu năm 2011

Thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu Tháng 8/2011 Mục tiêu nhiệm vụ Tháng 9/2011

PHẦN THỨ NHẤT

Thực hiện sản xuất - kinh doanh 8 tháng đầu năm 2011

I. Tình hình sản xuất - kinh doanh

1. Sản xuất

a. Sản lượng sản xuất tháng 8 năm 2011

Đ.V.T: 1.000T


Chỉ tiêu   

Mục tiêu tháng 8/2011

TH tháng 8/2011

So với mục tiêu tháng (%)

So với cùng kỳ năm trước
Số lượng        % 
1. SX clinker 1.159 1.122 96.8 2 100.2
2. SX XM bột 1.456 1.185 81.4 -247 82.8

b. Lũy kế 08 tháng: Đ.V.T: 1.000T


Chỉ tiêu   

Mục tiêu tháng 8/2011

TH tháng 8/2011

So với mục tiêu tháng (%)

So với cùng kỳ năm trước
Số lượng        % 
1. SX clinker 14.730 9.564 64,9 1.589 119,9
2. SX XM bột 19.700 10.868 55,2 -587 94,9

2. Tiêu thụ sản phẩm:

2.1. Tiêu thu sản phẩm tháng 8 năm 2011

a. Tổng SP tiêu thụ của Vicem: ĐVT: 1.000T

Nội dung Mục tiêu tháng 8/2011 TH Tháng 8/2011
So sánh (%)
Mục tiêu tháng CÙng kỳ 2010
TSP tiêu thụ 1.565 1.397 89,3 94,6
a/ Tiêu thụ nội địa 1.510 1.343 88,9 91,1
 - Xi măng 1.438 1.169 81,3 82,9
 - Clinker 72 174 241,7 271,9
b/ Xuất khẩu 55 54 98,2
 - Xi măng  15 10 66,7
- Clinker 40 44 110,0

- Tổng sản phẩm tiêu thụ tháng 8/2011 chỉ đạt 89,3% so với mục tiêu đề ra và so với cùng kỳ 

bằng 94,6%. Nhìn chung, các đơn vị đều không đạt mục tiêu đề ra, ngoại trừ XM Tam Điệp,

Bút Sơn và Bỉm Sơn.

2.2. Lũy kế tiêu thụ sản phẩm 08 tháng đầu năm 2011

a. Tổng SP tiêu thụ của Vicem: ĐVT: 1.000T

Nội dung Mục tiêu 2011 Thực hiện 08 tháng 2011 So sánh (%)
Mục tiêu năm 2011 cùng kỳ 2010
TSP tiêu thụ 20.700 12.447 60,1 107,2
a/ Tiêu thụ nội địa 19.550 11.691 59,8 100,8
- Xi măng 19.350 10.880 56,2 95,3
- Clinker 200 811 405,5 436,0
b/ Xuất khẩu 1.150 756 65,7
- Xi măng 350 73 20,9
- Clinker 800 683 85,4

2.3. Sản phẩm tồn kho của Vicem:

- Tính đến ngày 31/8/2011, tổng sản phẩm tồn kho của ViCem là 1,64 triệu tấn, trong đó
tồn 1,27 triệu tấn clinker. 

3. Một số chỉ tiêu tài chính:

TT
Các chỉ tiêu
ĐVT Mục tiêu năm 2011 Ước thực hiện So sánh 8 tháng 2011 với
Tháng 8/2011 TH 08 tháng 2011 Mục tiêu năm 2011 Cùng kỳ 2010
1 Doanh thu Tỷ đồng 29.700 2.268 17.902 60,27% 126,29%
2 EBITDA Tỷ đồng 463 3.391 176,28%
3 Lợi nhuận
3.1 Lợi nhuận (chưa tính CPTC) Tỷ đồng 2.048 149,00%
3.2 Chi phí tài chính Tỷ đồng 1.794 333,13%
3.3 Lợi nhuận (đã tính CPTC) Tỷ đồng 1.251 58 254 20,31% 30,39%
4 Nộp ngân sách Tỷ đồng 1.077 56 674 62,57% 140,27%
5 Tỷ suất LN/DT % 1,42% 24,07%
6 Tỷ suất LN/VCSH (R.O.E) % 2,05% 29,37%

II. Công tác đầu tư xây dựng

- Ước giá trị khối lượng thực hiện 8 tháng năm 2011: 856,9 tỷ đồng đạt 38,43% ngân sách
năm 2011.

A. Các dự án trong điểm của Vicem:

1. Các dự án đã sản xuất ra sản phẩm: Dự án XM Hoàng Thạch 3, Dự án XM Bút 
Sơn 2, Dự án Dây chuyền mới XM Bỉm Sơn, Dự án XM Bình Phước,Trạm nghiền 
XM Quận 9:

- Tiếp tục sản xuất ổn định.

- Đang hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình , hồ sơ thanh quyết toán. Dự 
kiến sẽ hoàn thành để phê duyệt vào cuối năm.

2. Dự án đang thực hiện:

- DA XM Hà tiên 2.2:  tiếp tục thi công và hoàn thiện các HMCT còn lại, phấn đấu chạy
lò vào quý IV/2011.

- DA Trạm nghiền Quảng Trị: tổ chức thanh quyết toán dự án.

- DA Trạm nghiền Cam Ranh: đã sản xuất ra sản phẩm từ tháng 7/2011. Tiếp tục hoàn
chỉnh, chạy thử ổn định dây chuyền.

PHẦN THỨ II

Mục tiêu, nhiệm vụ Tháng 9/2011

I. Về sản xuất, tiêu thụ:

Mục tiêu cụ thể:

 - Clinker sản xuất                  : 1.248.000 tấn.

 - Xi măng nghiền                    : 1.457.000 tấn.

- Sản phẩm bán ra xã hội        : 1.637.500 tấn (tr.đó XK 100.000 tấn clinker).

II. Công tác đầu tư xây dựng

A. Các dự án trọng điểm:

Tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ quản lý chất lượng công trình, thanh quyết toán các dự án
Hoàng Thạch, Bút Sơn, Bỉm Sơn, Bình Phước, Cam Ranh.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Hà Tiên 2.

B. Các dự án khác:

- Trụ sở mới VICEM; ĐTXD Khu Vĩnh Tuy, Khu đô thị XM Hải Phòng; SX bê tông đúc 
sẵn và VLXD không nung, Dự án tận dụng nhiệt khí thải: tiếp tục triển khai theo tiến độ
và đẩy nhanh thủ tục đầu tư.

III. Các công tác khác

1. Về sản xuất - kinh doanh:

 - Tiếp tục triển khai chương trình sửa chữa phòng ngừa (CBM) tại các đơn vị đã đăng ký.

- Tổ chức khảo luận kỹ thuật về định mức tiêu hao năng lượng tại các đơn vị thành viên.

- Các đơn vị sản xuất XM tiếp tục tìm kiếm, bổ sung nguồn cung cấp than và sử dụng than chất bốc cao, chất lượng thấp để đảm bảo sản xuất ổn định.

2. Về công tác tài chính

- Trình HĐTV phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của VICEM và các Công ty 100% vốn Nhà nước.

- Hoàn tất công tác bàn giao Công ty mẹ và các Công ty Hoàng Thạch, Hải Phòng, Tam Điệp sang công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước.

Nguồn tin: theo http://www.vicem.vn


Số lượt xem bài viết: 1494

Đăng ngày: 06/07/2014 10:24:31 CH

Các bài viết liên quan

VICEM – FLSmidth thay đổi công nghệ xi măng thế giới: Không phát thải - tuần hoàn tự nhiên

Ngày 9/2 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), dưới sự chứng kiến của đại diện Chính phủ, các cơ quan ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học & Công nghệ, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cùng truyền thông trong nước và quốc tế, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) cùng Tập đoàn FLSmidth (Đan Mạch) ra tuyên bố chung về phát minh thế hệ công nghệ mới ngành Xi măng "Zero emission – natural cycle" (Không phát thải - tuần hoàn tự nhiên).

Đăng ngày: 13/02/2020 12:00:00 SA

Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Sáng ngày 09/5/2018, tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 tỉnh Ninh Bình. Với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”

Đăng ngày: 14/05/2018 12:00:00 SA