•  
  •  
  •  
  •  

Thông tin cơ bản về xi măng - Trang 3


Hỏi & Đáp

4. Các tiêu chuẩn cơ lý chính ấn định phẩm chất xi măng?

ĐÁP:

Có 2 tiêu chuẩn cơ bản được quan tâm nhất là:

a) Thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết của mẫu hồ xi măng: được xác định bằng dụng cụ Vicat (hình vẽ) trong phòng thí nghiệm chuyên dùng. Theo tiêu chuẩn TCVN 6260-1997 quy định chỉ tiêu chất lượng của xi măng PCB 30 và PCB 40 như sau:
Thời gian đông kết

  • Bắt đầu: Không sớm hơn 45 phút
  • Kết thúc: Không chậm hơn 10 giờ.

Các nhà xây dựng quan tâm tới chỉ tiêu này để ấn định khối lượng trộn hồ vữa, bê tông phù hợp với thời gian thi công.

b) Cường độ xi măng thể hiện “mác xi măng” được xác định bằng thí nghiệm theo Tiêu Tiêu Chuẩn Nhà Nước (cũng như quốc tế) quy định:

  • Trộn mẫu gồm: 1XM + 3 cát tiêu chuẩn + nước tiêu chuẩn.
  • Đúc khuôn mẫu 4 x 4 x 16cm, bảo dưỡng trong môi trường tiêu chuẩn.

Đem bẻ và ép mẫu bằng dụng cụ chuyên dùng ở sau những ngày thứ 3, thứ 7 và thứ 28 để ghi nhận cường độ uốn và cường độ nén đạt được, nhờ đó người ta đánh giá chất lượng xi măng theo các loại “mác” PCB 30, PCB40…theo TCVN 6260-1997