Việc số hóa tài liệu văn bản thành dạng số, lắp đặt hệ thống thi công mạng lan toàn công ty và lắp đặt camera quan sát giúp việc quản lý và truy xuất thông tin nhanh chóng, hiệu quả công việc được nâng cao. Vì vậy Công nhân nghành xi măng tam điệp làm ăn kinh tế giỏi đã có người sử dụng những chiếc điện thoại vertu nguyên bản vertu chính hãng được kiểm tra thẩm định chuẩn kỹ thuật

  •  
  •  
  •  
  •  

Quy trình sản xuất xi măng

QUY TRÌNH SẢN XUẤT XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

 

S¬ ®å c«ng nghÖ vµ kiÓm tra s¶n xuÊt

C«NG TY tnhh mét thµnh viªn vicem TAM ĐIP

Công đoạn nghiền liệu.


Flowchart: Manual Input: Than đá nhập
Flowchart: Manual Input: Quặng sắt  ,Flowchart: Manual Input: Th¹ch cao
Flowchart: Manual Input: Phụ gia xi măng
Flowchart: Manual Input: PhiÕn SilÝc


Flowchart: Manual Input: Đá vôi nhập,Flowchart: Manual Input: Đá sét nh ập 

 


Flowchart: Decision: K.tra 5

Trapezoid: 2x7.000 t,Trapezoid: 5.500 t,Trapezoid: 3.000 t,Trapezoid: 7.000 t  ,Trapezoid: 5.000t,Trapezoid: 2x7.500t,Trapezoid: Bãi đổ,Trapezoid: 2x16.000t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Công đoạn sản xuất clinker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÐt dÇu cÊp

150 m3

SLC-D Lò quay 4.55x71m

4.000 t/ngµy 

 

 

20-200t/h

Tíi kÐt chøa cña hÖ thèng nghiền xi măngXuất clinke

(Khi kh«ng cã

thø phÈm)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C«ng ®o¹n NghiÒn - §ãng bao