•  
  •  
  •  
  •  

Quy trình sản xuất xi măng

QUY TRÌNH SẢN XUẤT XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

 

S¬ ®å c«ng nghÖ vµ kiÓm tra s¶n xuÊt

C«NG TY tnhh mét thµnh viªn vicem TAM ĐIP

Công đoạn nghiền liệu.


Flowchart: Manual Input: Than đá nhập
Flowchart: Manual Input: Quặng sắt  ,Flowchart: Manual Input: Th¹ch cao
Flowchart: Manual Input: Phụ gia xi măng
Flowchart: Manual Input: PhiÕn SilÝc


Flowchart: Manual Input: Đá vôi nhập,Flowchart: Manual Input: Đá sét nh ập 

 


Flowchart: Decision: K.tra 5

Trapezoid: 2x7.000 t,Trapezoid: 5.500 t,Trapezoid: 3.000 t,Trapezoid: 7.000 t  ,Trapezoid: 5.000t,Trapezoid: 2x7.500t,Trapezoid: Bãi đổ,Trapezoid: 2x16.000t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Công đoạn sản xuất clinker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÐt dÇu cÊp

150 m3

SLC-D Lò quay 4.55x71m

4.000 t/ngµy 

 

 

20-200t/h

Tíi kÐt chøa cña hÖ thèng nghiền xi măngXuất clinke

(Khi kh«ng cã

thø phÈm)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C«ng ®o¹n NghiÒn - §ãng bao