Video nổi bật


Các bài viết liên quan

Thông báo vv kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp vỏ bao Jumbo 1000 kg, vỏ bao Sling 2000 kg và Sling 1.912,5 kg, phục vụ sản xuất năm 2023" và giải phóng bảo đảm dự chào giá

Thông báo vv kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp vỏ bao Jumbo 1000 kg, vỏ bao Sling 2000 kg và Sling 1.912,5 kg, phục vụ sản xuất năm 2023" và giải phóng bảo đảm dự chào giá

Đăng ngày: 05/01/2023 12:00:00 SA

Thông báo vv kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp vỏ bao XK 1 lớp PP Type I (bao dán 40kg) và vỏ bao Cem II 42.5R đóng bao 42,5kg phục vụ sản xuất năm 2023" và giải phóng bảo đảm dự chào giá

Thông báo vv kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp vỏ bao XK 1 lớp PP Type I (bao dán 40kg) và vỏ bao Cem II 42.5R đóng bao 42,5kg phục vụ sản xuất năm 2023" và giải phóng bảo đảm dự chào giá

Đăng ngày: 06/01/2023 12:00:00 SA

Thông báo vv kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp nguyên liệu cho phân đoạn sản xuất xi măng - MVT số 010502.40004.1 (xỉ lò cao) phục vụ sản xuất năm 2023" và giải phóng bảo đảm dự chào giá

Thông báo vv kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp nguyên liệu cho phân đoạn sản xuất xi măng - MVT số 010502.40004.1 (xỉ lò cao) phục vụ sản xuất năm 2023" và giải phóng bảo đảm dự chào giá

Đăng ngày: 05/01/2023 12:00:00 SA